ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α. Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25737/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα της Δωρεάς Λευκοθέας Χρηστίδη «στη μνήμη του Καθηγητή Α.Φ.Χριστίδη» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 610/18-02-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγηση οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας και συγκεκριμένα της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, μηδενικά ατομικά, μικρή αξία ακίνητης περιουσίας,  του βαθμού του πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς δηλ. από 6,50 και πάνω και φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία και κατεύθυνση την Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.