ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20985 π.έ./14-09-2018 ενέκρινε τις αιτήσεις πέντε υποψηφίων  με αριθμ. πρωτ:

1. 700/05-03-2018

2. 749/07-03-2018

3. 730/06-03-2018

4. 704/05-03-2018

5.649/22-02-2018

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.