ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΈΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29024/22-07-2020 ενέκρινε:  

α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα των  υποψηφίων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

 

1

930/11-05-2020      

2

875/15-04-2020

3

879/15-04-2020

4

869/08-04-2020

5

867/08-04-2020

 

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) και της βαθμολογίας (έχουν μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό (10) δέκα) και

 

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα στους υποψήφιους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1

876/15-04-2020

2

905/30-04-2020

3

925/11-05-2020

4

878/15-04-2020                                               

5

827/20-03-2020

6

840/27-03-2020

7

917/11-05-2020 

8

864/08-04-2020

9

846/01-04-2020

10

877/15-04-2020

11

866/08-04-2020

12

922/11-05-2020

13

  870/08-04-2020

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα έναντι των συνυποψηφίων τους) και επιπλέον οι τέσσερις τελευταίοι (από Νο 10 έως το Νο 13) στη παραπάνω λίστα οφείλουν μαθήματα από το προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.