ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25731/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

 

1. 730/13-03-2019

 

2. 746/13-03-2019

 

3. 702/07-03-2019

 

4. 741/13-03-2019

 

5. 769/14-03-2019

 

διότι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές  προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

 

Αποτελέσματα υποτροφίας: