ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1851/04-12-2015 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΤΟΥΣ Κ.Κ:

1. ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,  δευτεροετή φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ

2. ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ

3. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΣΤΕΡ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, δευτεροετή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ

4. ΟΡΦΑΝΙΔΗ  ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,  τριτοετή φοιτητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

5. ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  τριτοετή φοιτητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

Αποτελέσματα υποτροφίας: