ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25696/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2019  από τα έσοδα του Κεφαλαίου Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

 

1. 761/14-03-2019

 

2. 731/13-03-2019

 

3. 765/14-03-2019

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 ανακοίνωση χορήγησης  της οικονομικής ενίσχυσης και συγκεκριμένα της αδυναμίας για την αντιμετώπιση των αναγκών που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές, όπως π.χ.: είναι η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, τα έξοδα διαμονής – διατροφής κ.λ.π. διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα  έναντι των άλλων συνυποψήφιων, μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας και της διάκρισης ως προς τον χαρακτήρα τους και το ήθος τους και ως προς τα πνευματικά τους χαρίσματα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.