ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση  αριθμ. πρωτ. 20982 π.έ.5-9-2018  ενέκρινε την αίτηση  της υποψήφιας με αριθμ. πρωτ. 707/6-3-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό διότι πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 7-11-2017 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.