ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25726/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη στον υποψήφιο  με αριθμό αίτησης 718/12-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας και συγκεκριμένα της καλής επίδοσης στις σπουδές, της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτει μηδενικά οικογενειακά εισοδήματα λόγω θανάτου και των δύο γονέων, χαμηλά ατομικά εισοδήματα, μικρή αξία ακίνητης περιουσίας και της καταγωγής

 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκληση  χορήγησης υποτροφίας.