ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 32462/11-09-2020  έκανε αποδεκτή την επιλογή υποτρόφου της Επιτροπής Επιλογής Υποτρόφων,  ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη και αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας  για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 859/08-04-2020  διότι πληροί  όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.