ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29849π.έ/27-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα της Δωρεάς ¨στη μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» στον υποψήφιο  με αριθμό αίτησης 667/04-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.