ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30082 π.έ /18-10-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 748/14-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας.