ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30080 π.έ /18-10-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 712/08-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας.

Αποτελέσματα υποτροφίας: