ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ”

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25930/28-07-2016 ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΗΝΑ ΣΚΟΡΔΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.