ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29850/30-08-2019:

α) ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου στους υποψήφιους με καταγωγή από την Έδεσσα με:

1) αριθμός αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμός αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμός αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμός αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμός αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμός αίτησης  681/05-03-2019

7) αριθμός αίτησης  603/14-02-2019

8) αριθμός αίτησης  665/04-03-2019

9) αριθμός αίτησης  655/27-02-2019

διότι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές  προϋποθέσεις χορήγησής της οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018  πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας .

β) απέρριψε την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 680/05-03-2019 διότι εισήχθη σε Τμήμα του του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019  κατόπιν μετεγγραφής.

 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.