ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29711π.ε. /21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ

3. ΡΟΥΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

4. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.