Επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την εκτύπωση διατριβής από τα έσοδα της κληροδοσίας Μερόπης Ενυάλη

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 44951/02-02-2022 αποφάσισε: α) την επιχορήγηση της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 8560/27-09-2021, διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, με το ποσό των 1.350,00€ από τα έσοδα του Ενυαλίου Κληροδοτήματος, για την εκτύπωση της διδακτορικής της διατριβής με τίτλο «Κατοχή ή Απελευθέρωση: Όψεις της Βουλγάρικης πολιτικής στην Γιουγκοσλαβική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου (1941-1944)», από τον εκδοτικό οίκο «Αφοι Κυριακίδη» και
β) από το ποσό των 4.000,00€ (διανομή έτους 2020), να παραμείνει στο λογαριασμό του κληροδοτήματος το ποσό των 2.650,00€, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά του κατανεμηθέντος ποσού, ώστε το επόμενο έτος να δοθεί σε άτομα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.