ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΥΑΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 19384/04-04-2018 της αρμόδιας αρχής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θρακης) επιλέγονται ως δικαιούχοι της επιχορήγησης για την εκτύπωση της διδακτορικής τους διατριβής από τα έσοδα του Κ.Α.Δ. με την επωνυμία "Ενυάλιον κληροδότημα εις μνήμην Λάμπρου Ενυάλη" οι:

1. Μπαλλά Δήμητρα του Βασιλείου, διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για την εκτύπωση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο  «Μορφή, είδος και ύλη στην Αριστοτελική βιολογία: Περί ζώων μορίων, Περί ζώων γενέσεως και Περί ψυχής», με το ποσό των 1.600,00€ (εκδοτικός οίκος «ΖΗΤΗ»).

2. Ουλκέρογλου Αναστάσιος του Κυριάκου, διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την εκτύπωση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο  «Οι λουτρικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική και πρωτοβυζαντινή περίοδο», με το ποσό 1.128,00€ (εκδοτικός οίκος «ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ»),

3. Τεμπρίδου Παναγιώτα του Αθανασίου, διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για την εκτύπωση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Το άμοιαστο της ποίησης και το ισόποσο της φιλοσοφίας: Ο διπλός εαυτός του Οδυσσέα Ελύτη», ποσό 1.272,00€ ( εκδοτικός οίκος «STUDY NOW»).