ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ “ΕΝΥΑΛΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ¨”

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 32682 π.έ /18-10-2019 αποφάσισε:

Α) την κατανομή του ποσού του κληροδοτήματος για την εκτύπωση διδακτορικών διατριβών στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

  1. 1201/18-06-2019
  2. 1165/11-06-2019

Β) να μην εγκρίνει καμία επιχορήγηση στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 1164/11-06-2019

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης της επιχορήγησης.