ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ ΕΝΥΑΛΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 18570/20-02-2020  ενέκρινε:

α) την επιχορήγηση του υποψηφίου διδάκτορα του Τμήματος Ψυχολογίας με αριθμό αίτησης 1165/11-6-2019,

β) την μη επιχορήγηση στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 1164/11-06-2019 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της έλλειψης μέσων (οικονομική αδυναμία) για την εκτύπωση της διδακτορικής του διατριβής καθώς διαθέτει μεγάλη οικογενειακή ακίνητη περιουσία, 

γ) την μη επιχορήγηση στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 1201/18-06-2019  διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της έλλειψης μέσων (οικονομική αδυναμία) καθώς το οικογενειακό του εισόδημα ξεπερνά το διπλάσιο του αφορολόγητου εισοδήματος, η δε διδακτορική του διατριβή ξεπερνά τις 300 σελίδες και επιπλέον η αίτησή του είναι εκπρόθεσμη (18-06-2019) καθώς η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων ήταν η 11η /06/2019.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Οργανισμό Ενυαλίου Κληροδοτήματος που τροποποιήθηκε με το από 29/8/2007 Π.Δ. (ΦΕΚ 1841/12-9-2007 τ. Β΄) και του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.