ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Ειδοποιούνται οι επιτυχόντες με αριθμό αίτησης: 

 

1. 730/13-03-2019

 

2. 746/13-03-2019

 

3. 702/07-03-2019

 

4. 741/13-03-2019

 

5. 769/14-03-2019

ότι λόγω της εξέτασης από τα αρμόδια όργανα της ένστασης που κατέθεσε ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 767/14-03-2019 τα οριστικά αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία (υπολογίζεται εύλογος χρόνος δύο μηνών). Η χορήγηση της υποτροφίας θα δοθεί αναδρομικά.