Μη έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε δύο (2) υποψήφιους για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 43619/08-07-2021   αποφάσισε τη μη χορήγηση της υποτροφίας σε κανέναν από τους δύο υποψήφιους διότι δεν  πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας:  διαθέτουν υψηλά οικογενειακά εισοδήματα  και μεγάλη ακίνητη περιουσία και σύμφωνα με το πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας που προσκόμισαν, προκύπτει ότι,  ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 18085/02-04-2021 οφείλει δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικά και (1) επιλογής (ECTS=45 από 60) από το   προηγούμενο έτος σπουδών και δεν συγκεντρώνει  το βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941) και ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 17975/02-04-2021  οφείλει ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό (ECTS= 55 από 60) από το προηγούμενο έτος σπουδών.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.