ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020-21

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή του με αριθμό 66/25-06-2020 αποφάσισε μη τη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 865/08-04-2020 διότι πληροί  μεν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας:  διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα  και μικρή ακίνητη περιουσία, της καταγωγής: κατάγεται από το Μελένικο αλλά σύμφωνα με το πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας που προσκόμισε προκύπτει ότι οφείλει τρία (3) μαθήματα  προηγούμενων ετών  και δεν συγκεντρώνει  το βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της πρόσκλησης χορήγησης της υποτροφίας.