ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 6/12/2017 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 64930/21-11-2019 συμφωνεί  με τη μη απονομή του βραβείου από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 445/27-12-2018