Μη χορήγηση σε υποψήφιο υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντινίδη, ακαδ έτους 2022-2023.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 71723/26-05-2022 ενέκρινε τη μη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντινίδη στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου 61287/11-04-2022 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτει υψηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.