Μη χορήγηση σε υποψήφιο υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69273/29-5-2024 αποφάσισε τη μη  χορήγηση της μίας (1) υποτροφίας στον μοναδικό υποψήφιο με αριθμό αίτησης 51821/15-03-2024, διότι πληροί μεν την προϋπόθεση του βαθμού  άριστα στο πτυχίο του (8,86) και της καταγωγής από ακριτική περιοχή της Ελλάδος (Ν. Ροδόπης)  αλλά δεν πληροί την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας καθώς διαθέτει πολύ υψηλά οικογενειακά εισοδήματα  και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την υποψηφιότητα του και να μην τον προτείνει ως δικαιούχο της χορήγησης της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.