Μη χορήγηση σε υποψήφιο υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κ. Παπαϊωάννου, ακαδ έτους 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 71731/26-05-2022 ενέκρινε τη μη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Παπαϊωάννου στην υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 57974/29-03-2022 την προϋπόθεση της επιλογής του για τη χορήγηση κρατικής υποτροφίας για μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό και την προϋπόθεση της αριστείας στο πτυχίο του (8.50 και πάνω).
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.