Μη χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού σε πτυχιούχο των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος για μεταπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, ακαδ. έτους 2020-2021

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-11-2020 πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε πτυχιούχο των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., για σπουδές {Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)} στο εσωτερικό με το έγγραφό της με αριθμό πρωτ. 276455/16-11-2021 συμφωνεί με την αριθμό πρωτ. 43631/08-07-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. περί μη χορήγησης της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 17748/02-04-2021 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καλής επίδοσης στις σπουδές του με το έγγραφό της με αριθμό πρωτ. 15609/18-10-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. περί μη χορήγησης της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 15609/18-10-2021 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας.