ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης πέντε (5) εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα της κληροδοσίας  Τηλέμαχου Τζιβόγλου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 41208/03-09-2020 συμφωνεί με την μη επιλογή κανενός από τους τρεις (3) υποψηφίους που υπέβαλαν τις με αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεις 923/11-05-2020, 890/22-04-2020 και 928/11-05-2020  διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ.