ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποφάσισε (απόφαση αριθμ. πρωτ. 29032/22-07-2020) τη μη  χορήγηση της  οικονομικής ενίσχυσης, κανέναν από τους  τρεις (3) υποψήφιους διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ και συγκεκριμένα: 

1. Αριθμός αίτησης: 923/11-05-2020

Οικογενειακά εισοδήματα – Ατομικά  εισοδήματα* = 6.033,42€

Ορφανός πατρός και μητρός.                                                    

Σύμφωνα με το ΚΕΑ υπολογισμός= (200 μηνιαίο εγγυημένο ποσό) * 6μήνες =1.200€                                

1.200,00€ *2εξάμηνα=2.400,00€  

Ακίνητη Περιουσία** = 17.472,93€

2. Αριθμός αίτησης: 890/22-04-2020

Οικογενειακά εισοδήματα – Ατομικά  εισοδήματα* = 8.426,67€

Σύμφωνα με το ΚΕΑ υπολογισμός= (200+100+100)*6 = 400 (μηνιαίο εγγυημένο ποσό) * 6 μήνες =2.400,00€   

2.400€*2εξάμηνα=4.800,00€

Ακίνητη Περιουσία** = 0,00€

3. Αριθμός αίτησης: 928/11-05-2020

Οικογενειακά εισοδήματα – Ατομικά  εισοδήματα* = 18.432,63€

Πολύτεκνη (9 τέκνα, 5 προστατευόμενα τέκνα), επιμέλεια των τέκνων η μητέρα:                                  

Σύμφωνα με το ΚΕΑ υπολογισμός= (200+100+100+100+100+50)*6=650(μηνιαίο εγγυημένο ποσό) * 6μήνες =3.900,00€  

3.900,00€*2εξάμηνα=7.800,00€

Ακίνητη Περιουσία** = 66.467,03€

 *  Σύμφωνα με τον καθορισμό των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα ΚΕΑ το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, τους έξι τελευταίους μήνες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

**  Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ σύμφωνα με τα περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης της υποτροφίας.