Οικονομική ενίσχυση της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 43600/08-07-2021 αποφάσισε

Α. την κατ΄εξαίρεση χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης με το εφάπαξ ποσό των 350 ευρώ στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 18131/02-04-2021, ως υποχρέωση ενός ιδρύματος όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που επιδεικνύει ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα και ιδίως σε αυτά που αφορούν τους φοιτητές του και ιδιαίτερα σε αυτά που απασχολούν φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν και δεν διαθέτουν τα αναγκαία μέσα.

Ο εν λόγω υποψήφιος ο οποίος έχει μεν εισόδημα το 2019 το οποίο δεν εντάσσεται στο ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα) ωστόσο από τα υπόλοιπα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πληροί τους όρους της ΕΝΔΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο με μεγάλη βαρύτητα το ότι ο εν λόγω υποψήφιος, σύμφωνα με τη βεβαίωση αρ.πρωτ.345755/07/12/2020 του Δήμου Θεσσαλονίκης-Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας- διαβιεί και διαμένει στο δρόμο (άστεγος) και το ότι σύμφωνα  με την εκτύπωση αίτησης αρ.210-314-092-408-628 του ΚΕΑ (01/09/2020 έως 28/02/2021) το εισόδημά του βαίνει μειούμενο.

Β) να μην προτείνει ως δικαιούχους για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης

τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

 

1

17737/02-04-2021

2

17953/02-04-2021

3

17292/31-03-2021 

 

    διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ.

 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρο 56 στην απόφαση του αρμοδίου για την επιλογή υποτρόφων οργάνου διοίκησης (Πρυτανικό Συμβούλιο)  του ΑΠΘ.