ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60293/04-11-2019 συμφωνεί  με τη μη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων από το κληροδότημα Τηλέμαχου Τζιβόγλου σε κανέναν από τους δύο υποψηφίους για το έτος 2019..

Αποτελέσματα υποτροφίας: