Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου έτους 2021

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο