Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφου από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδ. έτος 2022-2023

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο