Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφων από το κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο