Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφου από την κληροδοσία Λαμπρινής – Λίνας Αθανασούλα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο