Παράταση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 9488/18-02-2021  αποφάσισε την παράταση της υποτροφίας, της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 932/11-05-2020, για ένα μόνο εξάμηνο, δηλαδή από 01-09-2020 έως 28-02-2021, διότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος Γεωπονίας.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.