ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 16982/05-02-2020  αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση της υποτροφίας της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 711/08-03-2019  για ένα (1) εξάμηνο δηλαδή από 01-09-2019 έως 29-02-2020.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34