ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20809π.ε./21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.

Αποτελέσματα υποτροφίας: