ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο