ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ)

Η Τετραμελής Επιτροπή επιλογής υποψηφίου με το πρακτικό ( ημερομηνία email 13/12/2022) αποφάσισε :
Nα δοθεί η οικονομική ενίσχυση των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 17349/24-10-2022, καθώς υπερτερεί του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 14847/17-10-2022 και στα τρία κριτήρια επιλογής και συγκεκριμένα:
• ως προς το κριτήριο της επίδοσης: η υποψήφια με αριθμό αίτησης 17349/24-10-2022, έχει υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας καθώς συγκέντρωσε Μ.Ο.Βαθμολογίας 7,20 ενώ ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 14847/17-10-2022 συγκέντρωσε Μ.Ο.Βαθμολογίας 6,95,
• ως προς το κριτήριο της καταγωγής: η υποψήφια με αριθμό αίτησης 17349/24-10-2022 κατάγεται από τα Τρίκαλα, ενώ ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 14847/17-10-2022 κατάγεται από την Καρδίτσα,
• ως προς το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης: η υποψήφια με αριθμό αίτησης 17349/24-10-2022 έχει χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.
Οι υποψήφιοι με αριθμό αίτησης: 19357/01-11-2022 και 20530/03-11-2022 δεν ικανοποιούν το ελάχιστο πλήθος των μαθημάτων, στο οποίο θα έπρεπε να έχουν επιτύχει σε κάθε έτος σπουδών (10), ώστε να καλύψουν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα κάθε έτος σπουδών μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου για την διεκδίκηση της οικονομικής ενίσχυσης.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.