ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η Ειδική Τριμελή Επιτροπή επιλογής υποτρόφου στην από 06/07/2018 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη της:

α. Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας

  1. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  2. ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών
  3. καταγωγή από την Ανατολική ή Δυτική  ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά προτίμηση δε από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησιές  Ανατολικής Θράκη
  4. να κατοικούν οπουδήποτε εντός της Ελλάδος

β. Κριτήρια επιλογής του/της υποτρόφου είναι σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης Αν. Αναστασιάδη:

  • Ο βαθμός αποφοίτησης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
  • Ο βαθμός έλλειψης των οικονομικών μέσων για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών του/της  σπουδών.
  • Το ήθος του/της υποψηφίου/ιας και η πρόθεση αφοσίωσής του/της στις σπουδές και τα Εθνικά και κοινωνικά ιδεώδη, έτσι ώστε να πιθανολογείται η θετική συμβολή του/της στην πρόοδο της Ελληνικής Τεχνικής Επιστήμης.

αποφάσισε  να λάβει το πρώτο κατά σειρά κριτήριο για τη χορήγηση της σχετικής υποτροφίας που θέτει τον βαθμό αποφοίτησης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και να χορηγηθεί η  υποτροφία στον αριθμό πρωτ. 622/12-02-2018. 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί αρχικά στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. κσι στη συνέχεια η απόφαση της Συγκλήτου θα διαβιβαστεί στην  αρμόδια αρχή ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΜΘ), προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της προκήρυξης.

Αποτελέσματα υποτροφίας: