ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

H  Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων στην από 16-07-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό τη χορήγηση της υποτροφίας στον μοναδικό υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 859/08-04-2020 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της και ειδικότερα: έχει ελληνική ιθαγένεια, είναι νεότερος των 36 ετών, κατάγεται από τη Δυτική Θράκη (Λάβαρα Έβρου) και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τον βαθμό αποφοίτησης  του υποψηφίου  από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ( 7,52) και το ήθος του υποψηφίου, όπως αυτό τεκμαίρεται από προσκομισθείσα συστατική επιστολή. Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος συνεκτίμησης του βαθμού έλλειψης των οικονομικών μέσων για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο αποτελεί κριτήριο σύγκρισης μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί  στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.