ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

H  Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων στην από 16-07-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη για ευρύτερες σπουδές (Δεύτερου Κύκλου και Τρίτου Κύκλου) στο εξωτερικό  στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 868/08-04-2020 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της και ειδικότερα: έχει ελληνική ιθαγένεια, είναι νεότερος των 36 ετών, κατάγεται από την Ανατολική Θράκη (Τουρκία) και κατοικεί εντός της Ελλάδος.

Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τον βαθμό αποφοίτησης  του υποψηφίου  από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ( 8,16) και το ήθος του υποψηφίου, όπως αυτό τεκμαίρεται από προσκομισθείσα συστατική επιστολή καθώς και το γεγονός ότι έχει το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα σε σχέση με εκείνο των συνυποψηφίων του.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.