ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΕΛΛΗΣ ΣΙΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Η Ειδική Εξαμελής Επιτροπή Επιλογής υποτρόφου στην από 14/06/2016 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τον κ. Μηνά Σκορδή για τη χορήγηση της υποτροφίας εξωτερικού από από τα έσοδα της Δωρεάς Έλλης Σίμου στη μνήμη του «Γεωργίου Σίμου Πετρή» για το ακαδ. έτος 2016-2017.

Το πρακτικό διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για έγκριση.