ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Στην από 25-02-2022  συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου,  αφού έλαβε υπόψη της:

  1. Τους όρους της υπ’ αριθμ. 4343/1964 δημόσιας διαθήκης του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 6766/2013 απόφαση του 2ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
  3. Την από από 10/09/2021 προκήρυξη των υποτροφιών.
  4. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τρεις πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

αποφάσισε:  

Α) την επιλογή ως δικαιούχου της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου την υποψήφια με αριθμό αίτησης 29128/29-11-2021 επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της.

Β) την απόρριψη των υποψηφιοτήτων με αριθμό αίτησης 35030/17-12-2021, επειδή το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 10.000,00€ [άρθρο 15 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4646/2019] και  24718/15-11-2021, επειδή έχει βαθμό απολυτηρίου «καλώς».

Το υπογεγραμμένο πρακτικό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον Δ/ντή του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.