ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΔΕΣΣΑ) ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων στην από 30-01-2023 συνεδρίασή της αποφάσισε:
Α. Την επιλογή ως υποτρόφων των υποψηφίων με αριθμό αίτησης: 26118/12-11-2023 και 21243/07-11-2023 επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης της υποτροφίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 4343/1964 δημόσια διαθήκη και την από 10/01/2021 προκήρυξης της υποτροφίας.
Β) Την απόρριψη της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 26513/23-11-2023 επειδή:
1. οι δύο γονείς της δεν έχουν καταγωγή από τη Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας και
2. το οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων που είναι 10.000,00€.