ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 275/04-06-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ

3. ΡΟΥΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

4. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ