ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 470/20-06-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη σας ενημερώνουμε ότι: 

Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία στους τρεις (3) υποψηφίους με αριθμ. πρωτ. της αίτησής τους για τη χορήγηση υποτροφίας:

1. 605/09-02-2018

2. 659/22-02-2018

3. 582/29-01-2018

διότι πληρούν την προϋπόθεση του εισοδήματος, της εισαγωγής  τους σε Τμήμα του Α.Π.Θ., της καταγωγής από την πόλη της Θεσσαλονίκης και της αποφοίτησής τους από Λύκειο της Θεσσαλονίκης.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

Παρακαλούνται  οι υποψήφιοι υπότροφοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 2310995214 προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.