ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Στην από 28-05-2019 συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να προτείνει ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου τις υποψηφιότητες:

1) αριθμός αίτησης  607/15-02-2019

2) αριθμός αίτησης  715/12-03-2019

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησής της (πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της Θεσσαλονίκης, έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019  και διαθέτουν ετήσια οικογενειακά εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€.
Οι υποψηφιότητες με αριθμό αίτησης 744/13-03-2019  και 579/12-02-2019 απορρίπτονται διότι  η πρώτη  δεν έχει αποφοιτήσει από Λύκειο της Θεσσαλονίκης και η δεύτερη δεν έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη  

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.