ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου στην από 20/07/2020 συνεδρίασή της αποφάσισε:

α) τη χορήγηση υποτροφίας  στους υποψήφιους με αριθμό  πρωτοκόλλου αίτησης: 824/20-03-2020 και 826/20-03-2020 διότι πληρούν όλα τα κριτήρια χορήγησής της, όπως αυτά ορίζονται στην από  13/12/2019 προκήρυξη υποτροφιών  του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου και 

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 924/11-05-2020 διότι δεν πληροί το κριτήριο της εισαγωγής κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί  στο Πρυτανικό Συμβούλιο  του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.